سید حنان کشفی

سمت: سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
ایمیل : Hannankashfi@yahoo.com
تلفن : 52247110 -071
شرح وظایف