حامد دلام

سمت: کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
ایمیل : hameddelam8@yahoo.com
تلفن : 52247110 -071
شرح وظایف