احمدرضا عیدی

سمت: دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
رشته تحصیلی: دانشجوی رشته پرستاری
تلفن : 52247110 -071
شرح وظایف