آئین نامه ها

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

دستورالعمل اعطاء پاداش

file name : book-grant.pdf
file size : 228 KB
دانلود

آیین نامه کمیته انتشارات

file name : comite-entesharat.pdf
file size : 364 KB
دانلود

آیین نامه اخلاق در انتشار

file name : akhlagh-enteshar.pdf
file size : 349 KB
دانلود