محتواهای آموزشی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

کدام مقاله را در شبکه های اجتماعی درج کنیم؟

file name :
file size :
دانلود

Kopernio

file name : Kopernio.pdf
file size : 359 KB
دانلود

دگرسنجی (Altmetrics)

file name : Altmetrics.pdf
file size : 598 KB
دانلود

سنجه PlumX در Scopus

file name : PlumX.pdf
file size : 274 KB
دانلود