اعضای شورای پژوهشی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
1سید حنان کشفیکارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
2دکتر مقداد عبداله پور علی تپهدکترای تخصصی بیوتکنولوژی
3دکتر محمدرفیع بذرافشان دکترای تخصصی آموزش پرستاری
4حامد دلامکارشناس ارشد اپیدمیولوژی
5دکتر سمیه یوساییدکترای تخصصی تغذیه
6دکتر نظام الدین منگلی زادهدکترای تخصصی بهداشت محیط
7محمدرضا شوشتریانکارشناس ارشد بهداشت محیط
8احمدرضا عیدیدانشجوی رشته پرستاری
9مائده آبیاردانشجوی رشته علوم تغذیه
10هژیر قادرپناهدانشجوی رشته پرستاری
11سارا غضنفریدانشجوی رشته اتاق عمل
12فاطمه نجمدانشجوی رشته علوم تغذیه
13عبدالوهاب ولی پوردانشجوی رشته بهداشت حرفه ای