اعضای شورای مرکزی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
1احمدرضا عیدیدانشجوی دانشکده پرستاری لارستان
2هزیر قادرپناهدانشجوی دانشکده پرستاری لارستان
3فرشاد برگ ریزانه دانشجوی دانشکده پرستاری لارستان
4سارا غضنفریدانشجوی دانشکده پرستاری لارستان
5محمدحسن شهبازیدانشجوی دانشکده پرستاری لارستان
6مائده آبیار دانشجوی دانشکده بهداشت اوز
7عبدالوهاب ولی پوردانشجوی دانشکده بهداشت اوز
8فاطمه نجمدانشجوی دانشکده بهداشت اوز
9رضا کارگردانشجوی دانشکده بهداشت اوز
10حسین رضاییدانشجوی دانشکده بهداشت اوز